مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق منبع مقاله b (119)

1ـ2ـ نسبت ارزشی38 1ـ3ـ تحلیل و بررسی40 1ـ4ـ قرارداد اصطلاحات42 2ـ خودآیینی‌گرایی43 2ـ1ـ زیباگرایی43 2ـ2ـ خودآیینی‌گرایی میانه‌رو45 2ـ3ـ تحلیل و بررسی46 3ـ نااخلاق‌گرایی49 3ـ1ـ نااخلاق‌گرایی افراطی49 سایت منبع 3ـ2ـ نااخلاق‌گرایی میانه‌رو50 3ـ3ـ تحلیل و بررسی51 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله منابع تحقیق b (120)

م-عقل67گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت متهم68الف-اصل برائت69ب-اصل حریت72 سایت منبع ج-قاعده درء73مبحث دوم:مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت75گفتار اول:ادله جواز قرار بازداشت موقت76الف-حمایت اجتماعی وفردی771-حمایت از جامعه782-حمایت از متهم793-حمایت از بزه دیده80ب-پیشگیری از ایجاد ممانعت در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه منابع و ماخذ مقاله b (121)

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی50مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی50مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی55مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی58مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک60مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و Read more…

By 92, ago